Volledig regelement

Inleiding
Wederzijds begrip en respect vormt de basis voor samenwonen in gemeenschappelijke gebouwen.
 
De daarvoor te stellen leefregels zijn dan ook tot een minimum beperkt. Er wordt echter wel van de bewoners verwacht, dat zij zich aan deze regels houden. Door middel van onderling overleg zal in niet genoemde gevallen vaak een oplossing te vinden zijn, waardoor een prettige woonsfeer gewaarborgd blijft.
 
Bij verkoop, verhuur of het op andere wijze afstaan van het gebruik van een appartementsrecht, is de nieuwe eigenaar c.q. bewoner verplicht een verklaring te tekenen dat hij/zij de bepalingen van het huishoudelijk reglement zal/zullen naleven.
 
Het huishoudelijk reglement vormt een aanvulling op de Akte van Splitsing van de Notariële Broederschap (AVS) en bevat daarnaast een aantal algemene bepalingen of ‘huisregels’.
 
 
Definities
Hiervoor wordt verwezen naar het AVS, hoofdstuk A. Definities, alsmede hoofdstuk F. Gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken.
 
Bij het opstellen van de Akte van Splitsing zijn enkele aanvullingen c.q. wijzigingen op het AVS gemaakt.
De belangrijkste daarvan is dat in de Akte van Splitsing onder letter C, punt 5, het volgende is opgenomen:
 
  1. In afwijking van het in artikel 9, lid 1 onder 1 bepaalde, worden niet tot de gemeenschappelijke gedeelten gerekend maar tot het privé-gedeelte ten behoeve waarvan zij uitsluitend of in het bijzonder strekken: de in de buitengevels aangebrachte kozijnen en deuren, de balkonconstructies en de terrassen met het daarbij behorende hek- en traliewerk.
 
  1. In afwijking van het in artikel 9 lid 1 onder b bepaalde, worden de electriciteits-, gas-, water- en telefoonleidingen, alsmede de centrale verwarmings-installatie, voor zover gelegen binnen de privé-gedeelten ten behoeve waarvan zij bij uitsluiting strekken, tot het betreffende privé-gedeelte gerekend. 
 
 
Hoofdstuk 1
Gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken.
1.                     Hinderlijke luidruchtigheid dient te allen tijde worden voorkomen, zowel binnen als buiten de woningen. Dit geldt uiteraard ook voor de bezoekers van bewoners.
 
2.         Het is niet toegestaan personen in de gemeenschappelijke gedeelten toe te laten, indien door dezen niet behoorlijk kan worden aangetoond dat zij in het gebouw aanwezig moeten zijn.
 

3.         Het is niet toegestaan om in de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, motorrijwielen, (brom-) fietsen etc. te plaatsen dan wel in werking te stellen. De VVE zal zich indien dit wel gebeurt beroepen op Hoofdstuk 5, punt 3.
 
4.         Huisvuil mag uitsluitend in de daarvoor bestemde vuilcontainers worden gedeponeerd.  Het is niet toegestaan huisvuil op te slaan in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw. Ook op de gangen van de verdiepingen is het niet toegestaan vuilniszakken te plaatsen. De VVE zal zich indien dit wel gebeurt beroepen op Hoofdstuk 5, punt 3.
 
5.         Van bewoners wordt verwacht dat zij ertoe bijdragen dat de gemeenschappelijke ruimten een verzorgd aanzien blijven houden.
 
6.         Alle schade toegebracht aan eigendommen van de vereniging, mede-eigenaren of derden, veroorzaakt door het plaatsen of opslaan van goederen, in welke vorm dan ook, op balkons en/of terrassen, zijn voor rekening van de veroorzaker van de schade.
 
7.         Defecten aan het gebouw, installaties of andere gemeenschappelijke zaken dienen direct na constatering aan de technische commissie van de VVE gemeld te worden. Namen en telefoonnummers e.d. staan vermeld op het mededelingenbord van de VVE.
 
8.         Bewoners die van de liften gebruik maken dragen zorg dat deze niet worden beschadigd en streven ernaar het gebruik niet onnodig of langdurig te doen zijn. De liftdeuren worden niet langer opengehouden dan strikt noodzakelijk is voor in- en uitladen en in- en uitstappen.
 
9.         Het is bewoners niet toegestaan zelf reparaties van welke aard dan ook aan de lift uit te voeren.
 
10.       Het is niet toegestaan het dak van het gebouw te betreden, tenzij in noodgevallen.
 
11.       Het aftappen van gemeenschappelijke stroomvoorzieningen is niet toegestaan. Bij constateren van overtredingen wordt er een boete geheven conform Hoofdstuk 5, punt 3. Tevens worden reparaties en onherleidbaar stroomverbruik bij de overtreder in rekening gebracht.
 
12.       Voor schade aan en verontreiniging van de liften en/of gemeenschappelijke ruimten is degene door wiens toedoen of nalaten of in wiens opdracht (verhuizingen) de liften of ruimten zijn verontreinigd, aansprakelijk. De betrokkene dient een beschadiging direct te melden aan de technische commissie van de VVE, die de schade zal laten herstellen op kosten van de verantwoordelijke bewoner. Indien een verontreiniging direct ongedaan kan worden gemaakt zonder kans op schade, moet de verantwoordelijke bewoner dit zelf doen. Het is goed gebruik de vervuiling ogenblikkelijk op te ruimen en dit niet te laten liggen tot de schoonmaak dit komt doen. Wordt dit achterwege gelaten, dan kan dit leiden tot een boete conform Hoofdstuk 5, punt 3.
 
13.       Aan het naamplatenbord mogen geen veranderingen of toevoegingen in welke vorm dan ook worden aangebracht. Naamplaten dienen van het model en kleur te zijn, als bij de vereniging bekend.
 
14.       Het is niet toegestaan brood en (resten van) etenswaren naar buiten te werpen of open op het balkon te plaatsen. Ook niet als dit dient om dieren te voederen. Het naar buiten werpen van voorwerpen van welke aard dan ook, is niet toegestaan.
 
15.       Huisdieren dienen geen overlast te bezorgen aan andere bewoners.
 
  1. Roken is in liften en gemeenschappelijke ruimten niet toegestaan.
 
 
Hoofdstuk 2
Gebruik en beheer van de privé-gedeelten.
 
1.         De bestemming van alle appartementsrechten is wonen, met uitzondering van garageboxen en bergingen. Voor appartementsrechtnummer 233 is de bestemming wonen en/of kantoor. Het is de eigenaars en/of gebruikers van appartementsrechten uitdrukkelijk verboden de appartementsrechten anders te gebruiken dan aangegeven in de splitsingsakte.
 
2.         Het is de appartementsrechteigenaar of –gebruiker verboden om parket, plavuizen of andere harde vloerbedekkingen aan te (laten) brengen in de woningen, tenzij bouwkundige voorzieningen worden aangebracht tegen geluidshinder in de vorm van geluidswerende tussenvloeren.
 
3.         Storende werkzaamheden, zoals boren, zagen en timmeren dienen op maandag t/m zaterdag te gebeuren tussen 09.00 uur en 20.00 uur en op zondag tussen 12.00 uur en 20.00 uur.
 
4.                     Indien een eigenaar c.q. bewoner musiceert, dient hij/zij zelf zodanige maatregelen te treffen dat omwonenden hiervan geen hinder ondervinden.
 
5.         Het plaatsen van antennes c.q. schotels buiten de gevel is niet toegestaan.
 
6.         Veranderingen in appartementen zijn toegestaan, mits de gemeenschappe-lijke gedeelten niet worden geschaad, noch het architectonisch uiterlijk van het gebouw wordt gewijzigd en er geen sprake is van op-, aan- of onderbouw. Het is niet toegestaan het balkon bij de woning te betrekken.
 
7.         Om te voorkomen dat de ventilatiehuishouding in de appartementen van de medebewoners ontregeld wordt, is het uitsluitend toegestaan motorloze wasemkappen op het ventilatiesysteem aan te sluiten. Ook het aansluiten van wasdrogers, douche- en/of toiletventilatoren op het ventilatiesysteem is niet toegestaan.
 
8.         Kleden, stofzuigerzakken, etc. mogen niet buiten de balkons en vanuit de ramen worden schoongemaakt of uitgeklopt.
 
9.         Bloembakken mogen uit veiligheidsoverweging uitsluitend aan de binnenzijde van de balkons worden bevestigd.
 
10.       Vlaggen, reclameaanduidingen, uithangborden, aanplakbiljetten, etc. zijn niet toegestaan. Uitzondering hierop vormt de nationale vlag op nationale feestdagen, aanplakbiljetten van politieke partijen in verkiezingstijd, alsmede aanplakbiljetten van de verkoop van het betrokken appartement.
 
11.       Het is niet toegestaan gaten te maken in de gevelconstructie, noch spijkers, schroeven, beugels, etc. aan te brengen. Uitzondering is het door de installateur gebruikte bevestigingsmateriaal voor de zonwering.
 
12.       Zonwering aan de buitenzijde van het gebouw is toegestaan als deze opklapbaar, oprolbaar etc. is, en mits hiervoor toestemming is gevraagd aan en verkregen van het bestuur en deze door een erkend installateur wordt aangebracht.
 
13.       De vluchtluiken tussen de aangrenzende balkons mogen niet geblokkeerd worden. De glazenwassersbalkons aan de ‘centrumzijde’ dienen vrijgehouden te worden.
 
 
Hoofdstuk 3
Schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars.
 
1.         De kosten van onderhoud en/of vernieuwing aan kozijnen en leidingwerk binnen de woning zijn geheel voor rekening en risico van de eigenaars van appartementsrechten. Voorzieningen die het gezamenlijk nut dienen, zoals de standleidingen en de eindontluchtingen van de radiatoren, zijn hiervan uitgesloten. Eigenaars van appartementsrechten zijn hierbij gehouden aan de door de vergadering van eigenaren vastgestelde uniforme kleurstellingen en materialen.
 
2.         De kosten van schoonhouden, onderhoud en/of vernieuwing van de gemeenschappelijke delen en installaties, alsmede de niet tot de appartementsrechten behorende gedeelten, zijn voor rekening en risico van de gezamenlijke eigenaars van de appartementsrechten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de algemeen gehanteerde verdeelsleutel voor de gemeenschappelijke schulden, -kosten en – lasten.
 
 
Hoofdstuk 4
Verplichtingen van eigenaars van appartementsrechten t.o.v. de VVE
 
1.         De maandelijkse bijdrage aan de VVE dient bij vooruitbetaling voor de eerste van de maand voldaan te worden.
 
2.         Als een eigenaar het verschuldigde bedrag niet binnen een maand nadat het bedrag opeisbaar is geworden aan de vereniging heeft voldaan, is hij hierover vanaf de datum van opeisbaarheid rente verschuldigd, welke wordt berekend op basis van de wettelijke rente ten tijde van de dag van opeisbaarheid. Uitstaande tegoeden, rente en administratiekosten zullen middels een deurwaarder verhaald worden.
 
 
Hoofdstuk 5
Overtredingen
 
1.         Controle op naleving van het Huishoudelijk Reglement zal door alle bewoners zelf uitgeoefend moeten worden. Overtredingen kan men melden bij het bestuur of de administrateur. Een prettiger oplossing is het maken van  onderlinge afspraken.
 
2.         Bij overtreden van één der bepalingen van de Akte van Splitsing of van het Huishoudelijk Reglement, hetzij door een eigenaar, hetzij door een gebruiker, zal het bestuur van de VVE de betrokkene in eerste instantie een mondelinge waarschuwing geven. Indien de betrokkene geen gevolg geeft aan deze waarschuwing zal het bestuur hem/haar vervolgens een schriftelijke waarschuwing doen toekomen.
 
3.         Indien de betrokkene geen gevolg geeft aan de waarschuwingen kan de vergadering een boete opleggen van ten hoogste € 5.000,= voor elke overtreding, onverminderd de gehoudenheid van de overtreder tot schadevergoeding, zo daartoe termen aanwezig zijn, en onverminderd de andere maatregelen, welke de vergadering kan nemen krachtens de wet of het reglement.
 
4.         De te verbeuren boeten komen ten bate van de vereniging.
 
 
Hoofdstuk 6
Verzekeringen
 
1.         De vereniging kent een opstalverzekering voor het gehele gebouw alsmede een WA-verzekering voor huiseigenaren. De opstalverzekering verzekert het gebouw tegen materiele schaden veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, storm, diefstal of vandalisme. De vereniging heeft het risico van glasbreuk van individuele appartementen medeverzekerd. De WA-verzekering dekt het risico van aansprakelijk voor schaden welke door mankementen aan het gebouw aan derden worden toegebracht.
 
2.         Elke gebeurtenis waaruit redelijkerwijs een eis tot schadevergoeding kan worden verwacht, onverschillig of men zich voor de gevolgen aansprakelijk acht, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 31 dagen na de gebeurtenis of nadat men van de gebeurtenis redelijkerwijs kennis kon nemen, via de administrateur aan de verzekeraar gemeld te worden.
 
 
Hoofdstuk 7
Vergadering van eigenaars
 
1.         Een vergadering van eigenaars wordt uitgeroepen door het bestuur. Een bijzondere vergadering kan uitgeroepen worden door een aantal eigenaars, samen met ten minste één/tiende der stemmen, onder nauwkeurige schriftelijke opgave van de te behandelen punten.
 
2.         De administrateur is gemachtigd om incidentele, dringende onderhoudswerkzaamheden op te dragen, die buiten de begroting vallen, tot een maximum van € 1.000,= per geval. Hij stelt hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na opdracht, het bestuur op de hoogte.
 
 

Hoofdstuk 8 
Algemeen
 
1.         De eigenaren respectievelijk de gebruikers zijn verplicht het plaatsen van steigerwerk ten behoeve van het reinigen en/of onderhoud van gevels, daken en ruiten toe te staan.
 
2.         Bij afwezigheid voor langere tijd wordt men geadviseerd aan de vereniging het sleuteladres van zijn/haar woning mede te delen en een sleutel aan een medebewoner in bewaring te geven. Dit in verband met zaken als lekkage, kortsluiting, etc.
 
3.         Na het verlaten van de gemeenschappelijke ruimten dienen de deuren die toegang verlenen naar deze ruimten afgesloten te worden.
 
4.         Iedere bepaling van het Huishoudelijk Reglement die in strijd is met de wet of het AVS, is niet bindend.
 
 
 
Aldus herzien en vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 9 mei 2007.
 
Alleen voor bewoners
Bewoners die zijn geregistreerd en ingelogd krijgen toegang tot besloten informatie.
InloggenWie is er online?
We hebben 30 gasten online